REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

 

Preambuła

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów i usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.lakominawiedze.pl

 

§ 1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – ŁAKOMI NA WIEDZĘ ​- Klaudia Łakoma, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Księginice (55-100), ul. Sportowa 23,
  NIP 8982252752, REGON 384283724.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa zamówienie w sklepie internetowym.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. PPK – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.lakominawiedze.pl, umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sieci Internet.
 7. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 8. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, jak i drogą elektroniczną, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego obejmujące m.in. konsultacje online, indywidualne autorskie plany treningowe/dietetyczne etc.
 9. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.
 10. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
 11. Webinar – szkolenie transmitowane za pośrednictwem sieci Internet, polegające na przekazywaniu Klientom wiedzy określonej w temacie (opisie) webinaru.
 12. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów, korzystania z publikacji elektronicznych, e-book-ów, webinar-ów oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług, obejmujących w szczególności konsultacje i szkolenia online, przygotowywanie indywidualnych autorskich planów treningowych lub dietetycznych.
 2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 3
Warunki techniczne

 1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  3. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
  4. dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta)
 2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
 3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: pomoc@lakominawiedze.pl

 

§ 4
Warunki formalne

 1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby na terenie RP:
 1. Usługi obejmujące konsultacje online, indywidualne autorskie plany treningowe lub dietetyczne dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy przed przystąpieniem do korzystania z usług ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do podjęcia treningu, stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług. Klienci przyjmują do wiadomości, że realizację ww. usług podejmują na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także że w każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów są zobowiązani do zaprzestania korzystania z usług oraz niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy.
 2. Usługi, publikacje elektroniczne, e-booki, webinary dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:

 

§ 5
Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
  1. wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług, publikacji elektronicznych lub e-book poprzez opcję „dodaj do koszyka”
  2. wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
  3. wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
  4. wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
  5. wybór metody i dokonanie płatności;
 3.  Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
 6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
 7. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.
 8. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
 9. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia
 10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

 

§ 6
Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny produktów, usług, publikacji elektronicznych i e-book dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
 2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 81 1090 2590 0000 0001 4679 3004;
  2. poprzez serwis płatności internetowych PayPal, zarządzany przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu bądź poprzez serwis płatności internetowych przelewy24, zarządzany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowych wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
  4. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 

§ 7
Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
 2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 2 do 10 dni roboczych.
 3. W przypadku zamówienia produktów fizycznych zamówienie jest realizowane poprzez wysyłkę kurierem InPost na adres klienta.
 4. Koszty przesyłki obciążają Klienta i zależą od wagi paczki. Koszty przesyłki są podawane podczas składania zamówienia. W przypadku przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem wybranego przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zobowiązany jest do spisania protokołu szkody.
 5. W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej:
  1. w odniesieniu do konsultacji online, autorskich planów treningowych i dietetycznych realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania zamówionych treści w formacie PDF. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania treści przez 60 dni od daty jej udostępnienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci
   b) w odniesieniu do szkoleń grupowych realizacja zamówienia odbywa się w sposób, miejscu i czasie określonym w ofercie zamówionej usługi (zamieszczonej w sklepie internetowym);
  2. w odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej oraz e-book realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania publikacji elektronicznej/e-book. Instrukcja pobrania wysyłana jest, zależnie od zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, niezwłocznie bądź po upływie 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej/e-book przez 60 dni od daty ich udostępnienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych publikacji elektronicznych/e-book na własnych nośnikach pamięci.
  3.  w odniesieniu do webinaru realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję dostępu do webinaru. Instrukcja dostępu wysyłana jest, zależnie od zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, niezwłocznie bądź po upływie 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia. Każdy webinar udostępniany jest na ściśle oznaczony okres – 30 dni liczonych od dnia przeprowadzenia transmisji „na żywo” – i po tym okresie dostęp do webinaru jest blokowany. Tym samym okres dostępu do webinaru dla poszczególnych Klientów może być różny i zależny jest od chwili złożenia zamówienia i dokonania płatności. Informacja o okresie dostępności danego szkolenia widoczna jest w opisie każdego webinaru.

 

§ 8
Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych

 1. Każda publikacja elektroniczna i e-book opatrzona jest informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF, MOBI, EPUB, MP3).
 2. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.
 3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: sklep@lakominawiedze.pl

 

§ 9
Licencja

 1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book, webinary, a także autorskie plany treningowe/dietetyczne dostępne w sklepie internetowy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
 2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book, dostęp do webinaru, a także autorskie plany treningowe/dietetyczne zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book/autorskich planów treningowych, dietetycznych przez czas nieoznaczony, a w przypadku webinaru przez czas oznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie, a w przypadku webinaru na odtworzenie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych/ e-book/webinarów/autorskich planów treningowych, dietetycznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w jakikolwiek sposób jest zabronione.

 

§ 10
Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny.
 2. Zawiadomienie o wadach (reklamacje) należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@lakominawiedze.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, korzystając z kanału komunikacji wskazanego przez Klienta przy zgłaszaniu reklamacji.
 2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem przedsiębiorców i PPK.

 

§ 11
Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji, funkcjonowania sklepu i korzystania z usług.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@lakominawiedze.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

 

§ 12
Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi i PPK, z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: sklep@lakominawiedze.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi i PPK na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument i PPK mają obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument/PPK odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt
  i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet
 7. Konsument/PPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi/PPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument/PPK wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi/PPK poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument/PPK, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta/PPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi i PPK nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Pobierz swoje ebooki!

W związku z przeniesieniem platformy Łakomi na wiedzę pobierz wszystkie swoje ebooki do 27.07.2024. W późniejszym terminie pobieranie nie będzie możliwe.