REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE https://lakominawiedze.pl

Witaj w moim serwisie!

Regulamin, który właśnie czytasz określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://lakominawiedze.pl.

Serwis należy do Klaudii Łakomej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ŁAKOMI NA WIEDZĘ ​- Klaudia Łakoma, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Sportowej 23, 55-100 Księginice, NIP 8982252752, REGON 384283724, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Regulamin zawiera informacje m.in.: o zasadach korzystania z serwisu, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, sposobach dostarczenia produktów i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunkach i sposobach świadczenia usług online i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy lub rezygnacji z usług online.

Kontakt ze sklepem prowadzonym za pośrednictwem Serwisu jest możliwy za pośrednictwem:
wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@lakominawiedze.pl

W sprawach związanych z problemami technicznymi prosimy o kontakt tu: pomoc@lakominawiedze.pl

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje i pełną treść regulaminu opisującego wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy właścicielką serwisu (usługodawcą) a użytkownikami serwisu i klientami.

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu internetowego (usługa), w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie internetowym, Klient uzyskuje dostęp do unikatowego konta w Sklepie internetowym, stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów.
 6. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, przesyłana przez Usługodawcę w ramach zawartej między Usługodawcą a Klientem umową na dostarczanie newslettera. Treść newslettera obejmuje w szczególności materiały edukacyjne z zakresu objętego działalnością Usługodawcy oraz informacje dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy (w tym informacje o produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym). Warunki dotyczące newslettera zostały opisane w §9 Regulaminu.
 7. Produkty – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie internetowym produkty, których zakup jest możliwy za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym w szczególności Treści Cyfrowe, Usługi online oraz Usługi cyfrowe.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dla której umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego ma charakter zawodowy i związany z działalnością gospodarczą.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin– niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.lakominawiedze.pl w stopce strony pod linkiem: „Regulamin”.
 11. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.lakominawiedze.pl, umożliwiający zakup produktów w postaci Treści cyfrowych i Usług online oraz umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników Sklepu internetowego.
 12. Sprzedawca lub Usługodawca – ŁAKOMI NA WIEDZĘ ​- Klaudia Łakoma, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z miejscem prowadzenia działalności w Księginicach (55-100) przy ul. Sportowej 23, NIP 8982252752, REGON 384283724.
 13. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu internetowego, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .MP3, .MP.4, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), indywidualne plany treningowe, indywidualna rozpiska diety, nagrane kursy, nagrane masterclassy lub spotkania online, dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie lub w grupie w serwisie społecznościowym, dostępne do pobrania lub udostępnione w Koncie Klienta, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 14. Umowa – zależnie od przedmiotu Zamówienia – umowa sprzedaży, umowa na świadczenie Usług online, umowa na dostarczenie Treści cyfrowych, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w opisie danego Produktu objętego Zamówieniem, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 15. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 16. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się w szczególności: kursy online, konsultacje online, warsztaty online, masterclassy, master mindy, odpłatne weinary, współpraca indywidualna (1:1), mentoring indywidualny i inne usługi prowadzone online (live).
 17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie Usług online lub Usług cyfrowych, umowy na dostarczenie Treści cyfrowych bądź umowy licencyjnej, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w opisie danego Produktu objętego zamówieniem.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy należy do Klaudii Łakomej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ŁAKOMI NA WIEDZĘ ​- Klaudia Łakoma, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Sportowej 23, 55-100 Księginice, NIP 8982252752, REGON 384283724, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. sposoby złożenia Zamówienia, sposoby i terminy dostawy i płatności dostępne w Sklepie Internetowym,
  3. zasady sprzedaży Produktów,
  4. zasady zawierania Umów, których przedmiotem są określone Produkty,
  5. zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego,
  6. zasady i warunki publikowania opinii w Sklepie,
  7. zasad zawarcia umowy na dostarczanie newslettera oraz jej realizacji przez Usługodawcę,
  8. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
  9. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
  10. informacje dotyczące rezygnacji z Usług online.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, pomysły i idee przedstawione w prezentowanych Produktach, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych Konsumentów lub konkretnych kategorii Konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań użytkowników serwisu i Konsumentów.
 6. W przypadku składania Zamówienia, wiążące dla Klienta są zarówno postanowienia niniejszego Regulaminu, jak i opis zamawianego Produktu dostępny w Sklepie internetowym do zapoznania się przez złożeniem Zamówienia. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a opisem Produktu – wiążący będzie opis Produktu, który jest dostosowany do rodzaju zawieranej Umowy, a Regulamin ma charakter ogólny.
 7. W przypadku składania Zamówienia, wiążące dla Klienta są zarówno postanowienia niniejszego Regulaminu, jak i opis zamawianego Produktu dostępny w Sklepie internetowym do  zapoznania się przez złożeniem Zamówienia. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a opisem Produktu – wiążący będzie opis Produktu, który jest dostosowany do rodzaju zawieranej Umowy, a Regulamin ma charakter ogólny.

§3 Rodzaje Usług Online i warunki rezygnacji z Usług online

 1. Sprzedawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi online na odległość tj. przez podaną platformę internetową (np. Zoom) lub za pośrednictwem Konta Klienta (w zależności od opisu Usługi online).
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może złożyć Zamówienie i zawrzeć z Usługodawcą umowę na świadczenie Usług online.
 3. Do Usług online zalicza się w szczególności prowadzone w „formie live”:
  1. Kursy, masterclassy, spotkania lub inne wydarzenia organizowane online na żywo – są to Usługi online polegające na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu, spotkania, masterclass lub innego wydarzenia online w formie „live” (na żywo), za pośrednictwem podanej platformy w Internecie lub przez Konto Klienta oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta Klienta (o ile opis Produktu tak stanowi). Dokładne informacje dotyczące każdej Usługi online, czas jej trwania, terminy przeprowadzenia, tematyka itp. każdorazowo określone są w opisie zamieszczonym w Sklepie internetowym przy danej Usłudze online. Na Usługę online mogą składać się również między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do uzyskania dostępu i zakupu tego rodzaju Usług online konieczne jest wcześniejsze opłacenie Zamówienia oraz posiadanie Konta Klienta lub konta na platformie podanej w opisie Usługi online,
  2. Mentoring grupowy (master mind), mentoring indywidualny (1:1) oraz spotkania indywidualne (współpraca 1:1) – Usługa online, co do której dokładne informacje, zakres tematyczny, czas trwania mentoringu i warunki przystąpienia są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na mentoring mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe (o ile opis Usługi online tak stanowi). Do zakupu mentoringu konieczne jest jego opłacenie. W przypadku mentoringu indywidualnego (1:1) i indywidualnych spotkań (współpraca 1:1), konieczne jest również ustalenie indywidualnych terminów spotkań i tematyki. Jeżeli opis Produktu tak stanowi, może być konieczne zawarcie dodatkowej umowy na usługi mentoringowe drogą mailową (wówczas Sprzedawca i Klient są związani zapisami niniejszego Regulaminu, opisu Usługi online i zawartej umowy). W przypadku braku zawarcia dodatkowej umowy, wiążący dla Klienta i Sprzedawcy jest tylko niniejszy Regulamin, opis Usługi online oraz ustalenia indywidualne dokonane z Usługodawcą,
  3. Dostęp do określonej grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora (np. Voxer, Facebook, Telegram) – Usługa online z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook, Voxer, Telegram lub WhatsApp) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie lub komunikatorze będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej lub komunikatorze,
  4. Indywidualna rozpiska treningów i/lub diety – Usługa online polegająca na przeprowadzeniu jednogodzinnego spotkania online, przez wykwalifikowaną osobę wybraną (Sprzedawcę lub współpracownika – w zależności od tematyki i rodzaju Usługi), w celu przeprowadzenia wywiadu z Klientem lub przesłania Klientowi listy pytań. Po zakończonym spotkaniu lub po otrzymaniu odpowiedzi na przesłane pytania, Usługodawca lub jego współpracownik przygotowuje i przesyła indywidualną rozpiskę treningów lub diety. Jeśli opis Usługi tak stanowi, możliwe jest też umieszczenie rozpiski w Koncie Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące tego rodzaju Usługi online, dostępne terminy i osoby, które mogą wykonać Usługę online, platforma, za pośrednictwem której zostanie przeprowadzone spotkanie online (np. Zoom) oraz założenia Usługi online są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. Do zakupu i zarezerwowania terminu spotkania konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta lub dostępu do platformy, za pośrednictwem której usługa zostanie przeprowadzona.
  5. Inne Usługi online opisane w Sklepie.
 4. Szczegóły dotyczące konkretnej Usługi online podane są w jej opisie w Sklepie, niniejszym Regulaminie oraz w dodatkowej umowie (o ile została zawarta między Sprzedawcą a Klientem) i wszystkie te zapisy są wiążące dla Klienta.
 5. Klient może zrezygnować z Usługi online opisanej w §3 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. d powyżej, pod warunkiem, że Usługa online nie została zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę online w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości rynkowej dostarczonych Treści cyfrowych w ramach Usługi online, ilości przeprowadzonych spotkań, koszt podjętych działań (np. koszt podjęcia czynności, poświęcony czas w celu przygotowania planu treningowego lub diety) itp. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online).
 6. Rezygnacja z Usługi online wymienionej w §3 ust. 1 lit. b Regulaminu (mentoring grupowy (master mind) lub indywidualny (1:1)), jest możliwa na warunkach uregulowanych w indywidualnej Umowie zawartej między Klientem a Usługodawcą. W przypadku, gdy umowa między Usługodawcą a Klientem nie zostanie zawarta, zastosowanie co do możliwości rezygnacji ma §3 ust. 3 powyżej (tj. zwrot wynagrodzenia należnego Usługodawcy w wysokości proporcjonalnej do wykonania Usługi online i zwrot pełnej wartości Treści cyfrowych otrzymanych w ramach Usługi online).
 7. Prawo rezygnacji nie dotyczy usługi subskrypcyjnej opisanej w §6. Szczegóły prawa rezygnacji z produktu subskrypcyjnego zostały opisane w §6 ust. 20 – 23 Regulaminu.

§4 Rodzaje Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
  1. e-booki,
  2. plany treningowe lub rozpiska diety,
  3. nagrane kursy, masterclassy, warsztaty, spotkania lub inne nagrane wydarzenia online,
  4. dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie, mentoringu, wydarzeniu online, wyzwaniu, masterclass lub w grupie w serwisie społecznościowym albo komunikatorze,
  5. nagrane programy mentoringowe,
  6. inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie, z których korzystanie zostało uregulowane poniżej, w §7 Regulaminu.
 2. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane np. w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.
 3. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych lub rezygnacja z zawartej umowy nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w §18 ust. 4 Regulaminu.

§ 5 Pakiety

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca może również oferować Klientom pakiety Produktów, które będą dostępne w cenie stanowiącej sumę ceny rynkowej Produktów lub będą objęte ceną promocyjną.
 2. Pakiety mogą zawierać w sobie Produkty o różnym rodzaju np. Treści cyfrowe (np. w postaci e-booka, nagranego kursu) i Usługi online np. masterclassy.
 3. Wówczas z chwilą doręczenia Klientowi zamówionych Treści cyfrowych Umowę uważa się za wykonaną w zakresie dostarczenia Treści cyfrowych (w Koncie Klienta, mailowo lub w inny ustalony w opisie Produktu sposób). Natomiast pozostała część Umowy – na świadczenie Usług online (udział w masterclassie itp.) zostaje wykonana z chwilą wykonania Usługi na żywo. Wówczas w przypadku rezygnacji z pakietu, Sprzedawcy należy się zapłata w wysokości proporcjonalnej do wykonania Umowy, czyli w przypadku Treści cyfrowych – całość ceny rynkowej zakupionej w pakiecie Treści cyfrowej (np. e-booka), a w przypadku Usług online – całość ceny rynkowej każdej wykonanej Usługi online w ramach pakietu.
 4. Sprzedawca nie może żądać zapłaty za Usługi online, które nie zostały wykonane, ale może żądać naprawienia poniesionej szkody, lub zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Kwotę do zapłaty wylicza Sprzedawca na podstawie cen rynkowych i przedstawia Klientowi wraz z krótkim uzasadnieniem drogą mailową lub korespondencyjną – w zależności od sposobu złożenia rezygnacji Klienta z niewykonanej części pakietu.
 6. Pozostałe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia (§17 Regulaminu) i Rezygnacji z Usług online (§19 Regulaminu) stosuje się uzupełniająco do zapisów niniejszego §5.

 

§6 Produkt subskrypcyjny – Klub Kobiecy Glow Up

 1. Klub Kobiecy Glow UP jest jedyną Usługą online o charakterze subskrypcyjnym w Sklepie.
 2. Subskrypcja (miesięczne członkostwo w Klubie Kobiecy Glow UP) jest płatna.
 3. Warunki subskrypcji są opisane w niniejszym paragrafie Regulaminu oraz w opisie tej Usługi online w Sklepie internetowym.
 4. Klub Kobiecy Glow UP stanowi płatną, miesięczną subskrypcję – Usługę online, umożliwiającą Klientowi uzyskanie na czas trwania członkostwa w Klubie Kobiecy Glow UP dostępu do
  1. Treści cyfrowych (np. ebooków, jadłospisów z przepisami, masterclassów lub nagrań), których szczegółowa lista została wymieniona w opisie tej Usługi online i które będą dostępne w zakładce „Kobiecy Klub” w Koncie Klienta,
  2. kanału nadawczego w komunikatorze Telegram (Telegram Messenger Inc.) „Poranne doładowania” (lub o zbliżonej nazwie), w którym będą publikowane przez Klaudię Łakomą (Usługodawcę) nagrania głosowe o tematyce wybranej przez Usługodawcę, np. o tym jak motywować się do działania, jak ustawić swój mindset, zawierające poranne myśli, triki motywacyjne oraz wiadomości tekstowe lub zdjęcia,
  3. kanału nadawczego w komunikatorze Telegram (Telegram Messenger Inc.) dotyczącym ciekawostek i lekcji o stylu życia, w którym będą publikowane przez Klaudię Łakomą (Usługodawcę) nagrania głosowe o dietetyce, stylu życia, o aktywności, śnie, jedzeniu, badaniach naukowych i inne informacje dotyczące zdrowego stylu życia,
  4. co 6 tygodni aktualizowanego nowego planu treningowego w formacie pdf do pobrania. Trening będzie zawierał dwie opcje: pierwszą do wykonania na siłowni oraz drugą do wykonania w domu. Plan treningowy będzie podlegał co miesięcznej aktualizacji, co wiąże się z koniecznością usunięcia poprzedniego planu treningowego, przy czym po jego usunięciu Klient nie będzie mógł żądać od Usługodawcy przywrócenia lub udostępnienia mu poprzedniego planu treningowego,
  5. kanału nadawczego w komunikatorze Telegram (Telegram Messenger Inc.) „Bezpieczny trening” (lub o zbliżonej nazwie), w którym będą publikowane przez Klaudię Łakomą (Usługodawcę) nagrania głosowe związane z planem treningowym wymienionym w lit. d powyżej, w którym Usługodawca będzie omawiać technikę oraz przekazywać wskazówki związane z wykonywaniem treningów na podstawie udostępnionego planu treningowego,
  6. możliwości zadawania pytań do Usługodawcy, z których na wybrane Usługodawca będzie odpowiadać. Usługodawca zastrzega, że Klient nie może rościć sobie udzielenia odpowiedzi na jego pytania i jest to wyłącznie decyzja Usługodawcy oparta o zakres pytania, cel odpowiedzi i jego związek z obecnym tematem i kanałami nadawczymi bądź ogólną zasadnością przedstawienia pytania i odpowiedzi pozostałych uczestniczkom Klubu Kobiecy Glow UP
  7. grup (czatów) służących do dyskusji uczestniczek Klubu Kobiecy Glow UP na wskazane w jego tytule tematy i wątki,
  8. innych Usług online, o ile opis Produktu – Klubu Kobiecy Glow UP – będzie tak stanowił lub które Usługodawca zdecyduje się przeprowadzić bonusowo (np. wyzwania, konkurs, masterclass i in.).
 5. W miesięcznym okresie subskrypcyjnym (rozliczeniowym). Treści cyfrowe oraz Usług online w ramach Klubu Kobiecy Glow UP zostaną dostarczone Klientowi na czas trwania jego członkostwa (czas opłacenia subskrypcji), niezwłocznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za subskrypcję i będą dostępne w Koncie Klienta do momentu zakończenia subskrypcji. Po jej zakończeniu Klient traci dostęp do wszelkich Treści cyfrowych i Usług online udostępnionych w ramach subskrypcji i Klient nie może żądać przywrócenia do nich dostępu.
 6. Klient może skorzystać z możliwości pobrania Treści cyfrowych i korzystania z nich przez czas nieokreślony, o ile taka opcja będzie dostępna w Koncie Klienta lub komunikatorze Telegram.
 7. Treści cyfrowe wymienione w §6 ust. 4 lit. a Regulaminu będą udostępnione w Koncie Klienta w zakładce „Kobiecy Klub” lub w inny sposób – wskazany przez Usługodawcę w opisie produktu Klub Kobiecy Glow UP lub w szczegółach przesyłanych w komunikatorze Telegram.
 8. Usługi online świadczone za pośrednictwem komunikatora Telegram, będą dostarczane przez Usługodawcę w częstotliwości, ilości, terminach i długości oraz o tematyce według uznania Usługodawcy, co wynika z charakteru niniejszej Usługi online. Klient utraci dostęp do grup, czatów i kanałów nadawczych w komunikatorze Telegram po zakończeniu subskrypcji i Klient nie może żądać przywrócenia do nich dostępu ani kopiować opublikowanych w nich treści, w szczególności informacji i treści publikowanych przez pozostałe uczestniczki Klubu Kobiecy Glow UP i Usługodawcę. Do niniejszej Usługi mają pozostałe zapisy Regulaminu, w szczególności §16 Regulaminu regulujący zasady korzystania z grup udostępnionych w komunikatorze w ramach subskrypcji.
 9. Tematyka poszczególnych grup, kanałów nadawczych i czatów w komunikatorze Telegram jest ustalana przez Usługodawcę z góry, zgodnie z jego uznaniem i ewentualnymi konsultacjami z członkami Klubu Kobiecy Glow UP. Przykładowa tematyka jest wskazana w opisie Produktu Klub Kobiecy Glow UP.
 10. Klient będący członkiem Klubu Kobiecy Glow UP nie może narzucić Usługodawcy tematyki, sposobu, narzędzi świadczenia tej Usługi online, ponieważ to Usługodawca decyduje o tym zakresie, mając na uwadze potrzeby i dobro wszystkich uczestników Klubu Kobiecy Glow UP.
 11. Szczegółowe warunki subskrypcji wybierane są przez Klienta w procesie zakupowym.
 12. Sprzedawca oferuje subskrypcję w formie umowy na czas nieoznaczony, czyli automatycznie odnawianą co miesiąc, do momentu zrezygnowania z niej przez Klienta.
 13. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Klientowi otrzymywanie Treści cyfrowych i korzystania z Usług online wymienionych powyżej przez cały czas trwania Umowy, pod warunkiem dokonywania opłat.
 14. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP jest wybranie przez Klienta tej Usługi online, złożenie Zamówienia zgodnie z Regulaminem oraz zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy na dostarczanie Treści Cyfrowych i świadczenia usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Cennik subskrypcji jest umieszczony w Sklepie, w opisie Subskrypcji.
 15. Okres rozliczeniowy należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy, licząc od dnia dokonania skutecznej płatności za tę Usługę online – Klub Kobiecy Glow UP. Dokładny dzień zakończenia/odnowienia subskrypcji widoczny jest w Panelu w zakładce w panelu klienta (https://lakominawiedze.pl/panel-klienta-kokpit/) > „Moje konto” > Przeglądaj swoje zakupione subskrypcje tutaj >  szczegóły „ZOBACZ”  > Data zakończenia
 16. Złożenie Zamówienia na Usługę online – Klub Kobiecy Glow UP, wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną usługę. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Usługę online – Klub Kobiecy Glow UP, Klient zostaje przekierowany do serwisu rozliczeniowego operatora płatności podanego w procesie Zamówienia w celu dokonania płatności.
 17. Płatność za Usługę online – Klub Kobiecy Glow UP odbywa się w drodze cyklicznych płatności poprzez obciążanie karty płatniczej Klienta podanej w procesie płatności. Płatności pobierane są automatycznie (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
 18. Klient po zawarciu umowy na dostarczanie Usługi online – Klub Soczysty Biznes otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na wykonanie tej Usługi online w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (o ile zgoda na wykonanie Usługi online wraz z rezygnacją z prawa odstąpienia została wyrażona zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu).
 19. Zamawiając Usługę online – Klub Kobiecy Glow UP i dokonując płatności za tę usługę, Klient wyraża zgodę na pobranie przez Sprzedawcę opłaty za bieżący okresy rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe w wysokości wskazanej w złożonym Zamówieniu.
 20. Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP poprzez jej anulowanie w Koncie Klienta albo odpięcie lub anulowanie miesięcznej płatności w Koncie Klienta, u dostawcy usług płatniczych lub w swoim banku. Tutaj klient może zarządzać swoją subskrypcją: https://lakominawiedze.pl/panel-klienta-ustawienia/
 21. Rezygnacja z Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP powinna zostać złożona nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie płatność za kolejny okres rozliczeniowy zostanie pobrana i nie będzie możliwości rezygnacji za opłacony okres rozliczeniowy ani możliwość odstąpienia od Umowy.
 22. Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem okresu rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Klient nie będzie otrzymywał nowych Treści Cyfrowych oraz utraci dostęp do wszystkich nabytych Usług online i Treści cyfrowych wymienionych w §6 ust. 4 Regulaminu. Przed upływem tego okresu Klient może cofnąć decyzję poprzez wejście do panelu Konta Klienta i włączenie opcji płatności autoodnawialnej lub ponowne aktywowanie subskrypcji i opłacenie jej na kolejne okresy rozliczeniowe.
 23. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone okresy rozliczeniowe.
 24. Po wygaśnięciu umowy Klient, aby uzyskać ponowienie dostęp do usługi subskrypcyjnej, która została zakończona na skutek rezygnacji Klienta, będzie musiał przejść ponownie proces zakupu Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
 25. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku, utrata ważności karty etc.) nie uda się obciążyć Klienta opłatą, usługa subskrypcji będzie dezaktywowana, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i Klient utraci dostęp do Treści cyfrowych i Usług online wymienionych w §6 ust. 4 Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo oraz w Koncie Klienta z chwilą dezaktywacji Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP.
 26. Członkostwo w Klubie Kobiecy Glow UP jest przypisane do jednego Klienta (osoby wskazanej w Zamówieniu jako kupująca) i zakazane jest dalsze odsprzedanie dostępu, udostępnienie danych do Konta Klienta, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, materiałów, zdjęć i innych informacji uzyskanych w ramach korzystania z Klubu Kobiecy Glow UP, pod rygorem dochodzenia odszkodowania przez Usługodawcę na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 27. Pozostałe postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie również do Usługi online – Klub Kobiecy Glow UP.

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługi drogą elektroniczną i Usługi Cyfrowe, w postaci m.in.:
  1. prowadzenia Sklepu internetowego,
  2. umożliwienia Klientowi złożenia Zamówienia,
  3. prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Klienta i zakupionych Produktów,
  4. umożliwienie Klientowi przeglądania historii Zamówień w Koncie Klienta,
  5. prowadzenia platformy kursowej w ramach Konta Klienta, w której będą publikowane Treści cyfrowe, linki do spotkań, kursów online prowadzonych na żywo, a następnie linki do nagrań z tych spotkań (o ile opis Usługi online tak stanowił),
  6. umożliwienie zapisu i wysyłka newslettera,
  7. udostępnienie formularza kontaktowego i umożliwienie Użytkownikowi podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą za jego pośrednictwem (o ile formularz jest dostępny),
  8. możliwość zamieszczenia opinii do zakupionego Produktu,
  9. umożliwienie przeglądania i czytania treści edukacyjnych i informacyjnych,
  10. umożliwienie skorzystania z kalkulatora dietetycznego w sposób anonimowy,
  11. umożliwienie użytkownikom posłuchania i zasubskrybowania podcastu,
  12. umożliwienie zapoznania się z fragmentem e-booka przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia na ten Produkt (o ile przy wybranym e-booku istnieje taka opcja).
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego lub platformy kursowej. Klient może przesłać informacje do działu wsparcia technicznego pomoc@lakominawiedze.pl
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności: konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym i bezpiecznym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji, o czym Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub na stronie internetowej Sklepu.
 5. Jeżeli Sprzedawca podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia usług, zakończeniu sprzedaży Produktów poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu, wówczas poinformuje Klientów o tym poprzez opublikowanie na stronach Sklepu odpowiedniej informacji i wysłanie wiadomości mailowych. W sytuacji, jeżeli Klient ma aktywny Produkt w Koncie Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić możliwość pobrania ww. Produktu przez okres 1 (jednego) miesiąca od otrzymania przez Klienta maila z informacją o możliwości pobrania albo Sprzedawca zapewni narzędzie zastępcze z dostępem do nich przez czas określony w Umowie Sprzedaży, o czym również poinformuje Klienta mailowo.

§8 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu, jak również w ramach korzystania przez Klienta ze sposobów komunikacji zaproponowanych Klientowi przez Sprzedawcę (np. poprzez utworzone i udostępnione Klientowi grupy na platformie społecznościowej lub komunikatorze np. Telegram w ramach zakupionego Produktu), zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:
  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu Sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z treści dostępnych w Sklepie internetowym,
  2. upubliczniania, rozpowszechniania jakichkolwiek treści, logotypów, materiałów lub informacji, do których prawa majątkowe przysługują wyłącznie Sprzedawcy,
  3. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularza Zamówienia i wiadomości prywatnych,
  4. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu lub grup w mediach społecznościowych i komunikatorach, niezamówionej informacji handlowej,
  5. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu lub grup w mediach społecznościowych i komunikatorach, niezamówionej informacji handlowej,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  7. dostarczania jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
  8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu lub na grupie na platformie społecznościowej lub grupie w komunikatorze, (która została udostępniona Klientowi w ramach zakupionego Produktu) do innych celów niż osobistego użytku.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu internetowego muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§9 Konto Klienta

 1. Założenie Konta Klienta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym zakup niektórych Produktów (jak np. produktu subskrypcyjnego Klub Kobiecy Glow UP) może wiązać się z koniecznością założenia Konta Klienta w celu korzystania z nich w pełnym zakresie.
 2. Konto Klienta daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, dostęp do zakupionych Produktów i informacjach o nich, dostęp do uzyskanych certyfikatów lub innych powiązanych z Produktem dokumentów, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie internetowym.
 4. W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta Klienta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Z chwilą założenia Konta Klienta, Usługodawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta Klienta wraz z załączonym Regulaminem serwisu, w formacie pdf.
 6. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta Klienta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: pomoc@lakominawiedze.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta Klienta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 8. W niektórych przypadkach, usunięcie Konta Klienta może wiązać się z utratą dostępu do zakupionych Produktów.
 9. Usunięcie Konta Klienta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta Klienta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu internetowego, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

§10 Newsletter

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dedykowany formularz zapisu do Newslettera, jak również podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym, Klient albo osoba zainteresowana może zapisać się do Newslettera.
 2. Po wypełnieniu formularza zapisu do Newslettera i kliknięciu przez osobę zainteresowaną przycisku „Zapisuję się” (lub o znaczeniu równoważnym) następuje przesłanie wiadomości mailowej na podany w formularzu e-mail celem potwierdzenia zapisu do Newslettera.
 3. Z chwilą potwierdzenia zapisu na Newsletter następuje zawarcie umowy na dostarczanie treści cyfrowych (umowa na dostarczanie Newslettera) pomiędzy osobą zainteresowaną (zazwyczaj Klientem) a Usługodawcą.
 4. Celem Newslettera jest cykliczne przesyłanie wiadomości mailowej przez Usługodawcę do zapisanego użytkownika zawierającej informacje m.in. edukacyjne i o charakterze informacyjnym, związane z działalnością Usługodawcy, jak również o nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
 5. Zapis do Newslettera, a tym samym zawarcie umowy na dostarczenie treści cyfrowych (Newslettera) wymaga:
  1. posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania w dedykowanym formularzu w Sklepie internetowym,
  2. zaznaczenia zgody na otrzymywanie newslettera,
  3. zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu dostępnego podczas podawania danych do Newslettera i udzielenie zgody na korzystanie z tej usługi.
 6. Klient, który zapisał się do Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania (wypowiedzieć umowę na dostarczanie Newslettera) w każdej chwili, poprzez:
  1. skorzystanie z linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej wiadomości mailowej w ramach Newslettera, przekazywanej od Usługodawcy,
  2. skierowaniu oświadczenia o rezygnacji na adres lakomanawiedze@gmail.com,
  3. skierowanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 7. Do korzystania z usługi Newslettera nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarką internetową.
 8. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 9. Wiadomości mailowe w ramach Newslettera będą wysyłane w sposób nieregularny i zależny od woli Usługodawcy, jak również ze względu na pojawienie się nowych usług, produktów lub informacji z zakresu działalności Usługodawcy.
 10. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.lakominawiedze.pl w dedykowanym formularzu poda swój adres mailowy, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się” lub przycisk o tym znaczeniu. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail. Następnie do Usługobiorcy jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji przez osobę zainteresowaną stanowi zawarcie pomiędzy nią a Usługodawcą umowy o korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie usługi wysyłki Newslettera.
 11. Osoba korzystająca z usługi Newslettera zobowiązana jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 12. Wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem, również w celach komercyjnych lub bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa.
 13. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newslettera w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu zapisanych osób na podane przez nich adresy e-mail.
 14. Usługodawca ma prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez osobę wypełniającą formularz.
 15. Przetwarzanie danych osobowych osób zapisanych do newslettera zostało opisane w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie internetowym w stopce strony.
 16. Zapisy dotyczące reklamacji, opisane w §22 Regulaminu, stosuje się odpowiednio również do usługi Newslettera, która również podlega prawu wnoszenia reklamacji i odstąpieniu od umowy (§ 17 – § 19 Regulaminu).

§11 Warunki techniczne

 1. Do korzystania z witryny Sklepu internetowego, dokonywania zakupu Produktów, zawierania Umów i korzystania z Usług online czy Treści cyfrowych oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej,
  3. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b., aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player,
  4. dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta),
  5. założenie Konta Klienta (gdy opis Produktu tak stanowi).
 2. Dodatkowymi warunkami korzystania z Usług online, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów online i materiałów elektronicznych) są:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  2. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  3. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostępna w Koncie Klienta – posiadanie Konta Klienta, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie,
  4. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana lub Usługa online jest świadczona przez wskazany przez Sprzedawcę komunikator, grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w komunikatorze lub mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy,
 3. Dodatkowymi warunkami skorzystania z Produktu subskrypcyjnego – Klub Kobiecy Glow UP oraz dostarczanych w jego ramach Treści cyfrowych i materiałów oraz korzystania z Usług online są:
  1. posiadanie Konta Klienta, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie,
  2. w celu korzystania z Treści cyfrowych i materiałów online, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  3. w przypadku, gdy Treść cyfrowa lub materiał elektroniczny zawierają także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  4. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana lub Usługa online jest świadczona przez wskazany przez Sprzedawcę komunikator, grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w komunikatorze (w szczególności Telegram) lub mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym ma zamiar skorzystania z Produktu, obsługuje format w jakim Produkt będzie dostępny. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie lub opisie danego Produktu, wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 6. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego i świadczonych Usług online oraz innych Produktów oraz treści publikowanych w Sklepie internetowym było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych oraz Newslettera.
 7. W przypadku problemów z dostępem do zakupionego Produktu Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: pomoc@lakominawiedze.pl
 8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 10. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.
 12. Treść zawieranych Umów między Sprzedawcą a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: pomoc@lakominawiedze.pl

§12 Składanie zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym należy wejść do Sklepu internetowego, a następnie wybrać Produkt i umieścić go w Koszyku, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Klient nie może złożyć Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do Koszyka,
  2. wypełnienie formularza Zamówienia takimi danymi, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz z informacjami podanymi w §11 ust. 7 i 8 poniżej,
  4. wskazanie danych wymaganych do wystawienia rachunku lub faktury, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek, NIP, adres;
  5. wybór sposobu dostawy (o ile jest taka możliwość) i formy płatności,
  6. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałam/-em i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, mailowo na adres: lakomanawiedze@gmail.com,
  8. opcjonalnie wyrażenie przez Klienta zgody na dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi online przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez Klienta, że rozumie on, że w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
  9. potwierdzenie woli zawarcia Umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę” lub o równoważnej treści.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie złożenia Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy obejmującej Produkt. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca dostarczy Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu zapisanego w formie PDF, który będzie załączony do potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 8. Sprzedawca w treści wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie Zamówienia, dostarczy Klientowi również potwierdzenie udzielonej przez niego zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych lub wykonanie Usługi online w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.
 9. W formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 12. Składając Zamówienie, Klient może również założyć Konto Klienta, co jest zależne od woli Klienta, ale może być wymagane w celu uzyskania dostępu do zakupionych Produktów (o czym Klient zostanie poinformowany w procesie zakupowym, przed zawarciem Umowy).
 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku Masterclassów, Kursów to 360 dni – liczone od daty płatności, tj. czas pojawienia się nagrania na platformie (Konto klienta).
 14. W przypadku zakupu Produktu, związanego z koniecznością ustalenia indywidualnych terminów świadczenia Usług online, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od opłacenia Zamówienia na podany w Zamówieniu adres mailowy lub telefonicznie, w celu uzyskania informacji, co do konkretnych szczegółów i terminu realizacji Usługi online albo Klient sam określi terminy w drodze korespondencji mailowej.
 15. Przed złożeniem Zamówienia na niektóre Produkty, może być również wymagane uzupełnienie dodatkowego formularza lub kwestionariusza, od którego wyników może zależeć możliwość złożenia Zamówienia.
 16. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie lub sposób określony w niniejszym Regulaminie lub w opisie Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin lub sposób realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu lub sposobu realizacji Zamówienia.
 17. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję Regulamin zakupów oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 18. Wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoznacznego), wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 19. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 20. Klient podczas składania Zamówienia, może zaznaczyć dodatkowy check box, ze zgodą na zawarcie dodatkowej umowy (na dostarczanie Newslettera) w celu wysyłania mu nieodpłatnego Newslettera przez Sprzedawcę, zgodnie z §9 Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 21. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści cyfrowej lub dostępu do niej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.
 22. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Usługi online, której rozpoczęcie świadczenia planowane jest przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie Usługi online i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania (np. z chwilą otrzymania linku do transmisji live, grupy, dostępu do Usługi online, zakończeniem Usługi online i in.), o ile wolą Klienta jest świadczenie Usługi online przez Sprzedawcę na jego rzecz niezwłocznie po jej zakupie.

§13 Ceny Produktów i metody płatności za Zamówienia

 1. Z uwagi na różnorodność Produktów oraz ich odmienny charakter, ceny Produktów mogą być różnie objęte podatkiem od towarów i usług (podatek VAT). Niektóre Produkty dostępne w Sklepie internetowym są zwolnione z VAT a inne mają różne stawki. Informacje o wysokości opodatkowania lub jego braku, każdorazowo znajdują się przy cenie danego Produktu widocznej przy opisie Produktu, w procesie zakupowym (w Koszyku) oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca może wystawić fakturę na zakupione Produkty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia, zgodnie z §11 ust. 3 pkt d Regulaminu. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury na późniejszym etapie, Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. W przypadku obniżania cen Produktów, które mają charakter promocyjny, wyprzedaży (itp.) Sprzedawca zawsze wskazuje przy promocyjnej cenie najniższą cenę w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających wprowadzenie obniżki ceny.
 5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 6. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.
 7. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy, nie później niż w ciągu doby, z uwagi na anulowanie Zamówienia po upływie tego terminu.
 8. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przed dostawą zakupionego Produktu:
  1. Płatność kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard lub Maestro, płatność jednorazowa),
  2. Płatność BLIK – użycie 6-cyfrowego kodu BLIK, zgodnie z procedurą dostawcy płatności,
  3. Płatność przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
  4. Płatność cykliczna pobierana automatycznie z karty Klienta,
  5. Płatność PayPal.
 9. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej:
  1. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowa 8 NIP:
   7792369887, KRS: 0000347935 – poprzez dokonanie płatności kartą, BLIK lub innymi metodami proponowanymi przez dostawcę płatności,
  2. PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) – poprzez płatność elektroniczną i cykliczną za pośrednictwem konta w PayPal,
  3. PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495 – poprzez płatność cykliczną oraz inne formy płatności proponowane przez dostawcę,
  4. lub innej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.
 10. Skorzystanie z wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowych wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 11. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych.
 13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia. Może zostać również wysłana instrukcja dostępu do zakupionych Produktów lub link do spotkania albo grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora, za pośrednictwem których świadczone są Usługi online albo może być wysłany link z dostępem do zakupionych Treści Cyfrowych (o ile wynika to z charakteru zakupionego Produktu).
 14. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
 15. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do Koszyka.
 17. Cena Produktu (w szczególności: Treści Cyfrowej i Usługi online) jest opłatą za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, części kursu, części wydarzenia, części spotkań online ani poszczególne dni, wydarzenia online, wybrane treści lub moduły. Oznacza to, że kupując Treść Cyfrową lub Usługę online, gdy po stronie Sprzedawcy zostały one wykonane (dostarczone w całości lub wykonane prawidłowo), nie możesz odstąpić od Umowy (więcej o tym w §16 i §17 Regulaminu), argumentując to wolą skorzystania jedynie z części Treści Cyfrowej albo części Usługi online, części subskrypcji lub wybranych materiałów, które zostały dostarczone.
 18. Sprzedaż nie może być podzielona, Klient otrzymuje dostęp do całości zakupionych Produktów, w tym: e-booka, zasobów szkoleniowych, kursów, spotkań online, dostępu do platformy, na której znajdują się Treści cyfrowe lub za pośrednictwem, której będą świadczone Usługi online, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia lub w terminie określonym w opisie Produktu, zatem w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty lub jej części po zakończeniu świadczenia Usługi argumentując to skorzystaniem tylko z części Usługi, gdy Usługa po stronie Sprzedawcy została w pełni wykonana.
 19. Klient może zrezygnować z Usługi online pod warunkiem, że Usługa online nie została zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości dostarczonych Treści cyfrowych, ilości przeprowadzonych spotkań, ilości przeprowadzonych treningów itp. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online). Prawo rezygnacji nie dotyczy usługi subskrypcyjnej opisanej w §6. Szczegóły prawa rezygnacji z produktu subskrypcyjnego zostały opisane w §6 ust. 20 – 23 Regulaminu.

§14 Termin i sposób realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktów

 1. Sposób dostarczenia zakupionego Produktu każdorazowo jest zawarty w jego opisie w Sklepie internetowym.
 2. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy są uwzględnione w cenie Produktu.
 3. W przypadku zakupienia Treści cyfrowych, zostaną one dostarczone Klientowi, po autoryzacji płatności:
  1. mailowo na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem linku do strony www umożliwiającej przejrzenie, zapoznanie się, pobranie Treści cyfrowej albo
  2. mailowo poprzez otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail z plikiem do pobrania lub danymi rejestracji konta na platformie kursowej albo
  3. poprzez umieszczenie w Koncie Klienta linku z dostępem do Treści Cyfrowych lub umieszczenia Treści Cyfrowej w Koncie Klienta.
 4. W przypadku wykupienia Usługi online wiążącej się z przekazaniem dostępu do grupy społecznościowej lub komunikatora (np. Telegram) utworzonych przez Sprzedawcę, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, dostęp zostanie przekazany poprzez:
  1. przesłanie Klientowi w wiadomości mailowej linku do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatora i wszystkich niezbędnych informacji albo
  2. umieszczenie w Koncie Klienta linku do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatora i wszelkich informacji.
 5. W przypadku Usług online np.: usługi subskrypcyjnej, kursów, warsztatów, spotkań on-line, konsultacji online lub programów treningowych, Klient otrzyma za pośrednictwem Usługa online będą prowadzone lub udostępniane. Dane dostępowe zostaną również przesłane w wiadomości e-mail, na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia.
 6. W przypadku Usługi online związanej z ułożeniem planu treningowego lub diety – Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania złożenia Zamówienia w celu ustalenia wszystkich szczegółów usługi indywidualnej oraz terminów jej wykonania. Plan treningowy lub dieta zostanie przesłana do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakupu.
 7. Dostarczenie Produktów będących w przedsprzedaży lub z wyznaczonym terminem późniejszego dostarczenia lub przeprowadzenia (np. zakup Usługi online na kilka dni lub tygodni przed jego przeprowadzeniem) nastąpi w terminie określonym w opisie oferty lub w wiadomości mailowej przedstawiającej szczegóły Produktu.
 8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w informacjach udzielonych przez Sprzedawcę w chwili zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.
 9. W przypadku niektórych Produktów dostęp do nich może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie, Koncie Klienta lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę mailowo lub w danej grupie utworzonej w mediach społecznościowych lub komunikatorze. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu Klient utraci dostęp do przekazanych Treści Cyfrowych lub dostępu do grupy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze przez dostawcę tych usług z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie usług lub dostarczenie Produktów zakupionych przez Klienta.
 11. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest Treścią cyfrową lub nie wskazano w opisie Produktu terminów ich dostarczenia lub terminu świadczenia Usługi online i wymagane jest ustalenia tych terminów (np. zakup konsultacji indywidualnych online, przyszłego kursu online lub mentoringu 1:1, współpracy 1:1 lub in.), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi online.
 12. Dodatkowe warunki dostarczenia Produktów lub terminów świadczenia Usług, są uregulowane każdorazowo w opisie Produktu dostępnego w Sklepie internetowym.
 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku Masterclassów, Kursów to 360 dni – liczone od daty płatności, tj. czas pojawienia się nagrania na platformie (Konto klienta).

§15 Licencja i zasady korzystania z Produktów

 1. Treści publikowane w Sklepie internetowym, Newsletterze, Treści Cyfrowe oraz wszelkie inne Produkty prezentowane za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych albo komunikatorów oraz materiały powstałe w ramach świadczonych Usług online, Usług cyfrowych albo w ramach stworzonej Treści cyfrowej – zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze, Produktach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć i in.
 2. Klient może korzystać z dostarczonych Produktów wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie Produktów lub ich fragmentów albo części w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. Klienci nie mogą wykorzystywać Produktów w części lub całości do jakichkolwiek innych celów niż użytek własny, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych. Zabrania się również wykorzystywania treści dostarczonych w ramach zakupionego Produktu Klientowi stanowiącego Przedsiębiorcę w celu stworzenia produktu tożsamego lub podobnego do nabytego Produktu, którego wprowadzenie na rynek wywoła szkodę dla Sprzedawcy, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową z roszczeniem o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie.
 3. Klient zamawiając Produkt lub korzystając z usług Sprzedawcy świadczonych w ramach jego działalności – zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z nich przez czas nieoznaczony, a w przypadku, gdy termin korzystania lub dostępu był oznaczony w opisie Produktu – przez czas oznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie lub odtworzenie, na zasadach określonych w Regulaminie i opisie Produktu.
 4. W przypadku korzystania z treści dostępnej w Sklepie internetowym, nabycia Produktu w celu inspirowania się jego treścią lub korzystania z niego w celu komercyjnym lub zarobkowym, np.: przez Klienta przy tworzeniu własnego produktu (na podstawie dozwolonego użytku), należy oznaczyć Sprzedawcę i jego Produkt jako źródło inspiracji lub cytowany utwór poprzez podanie pełnego autorstwa (imię i nazwisko Sprzedawcy – Klaudii Łakomej oraz nazwę Produktu z linkiem w serwisie).
 5. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu (w całości lub we fragmentach) ani treści Sklepu internetowego lub Newslettera. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Treści cyfrowej lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Treści cyfrowych, udostępnianie, rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne, jak również przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
 6. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania Produktów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, przekazywanie dostępu do Konta Klienta, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w jakikolwiek sposób jest zabronione.
 7. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii, treści lub egzemplarza Produktu.
 8. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę Usług online lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Konta Klienta i komunikatora.
 9. Konto Klienta jest przypisane do Klienta i Klient zobowiązuje się chronić Konto i zamieszczone w nim treści przed dostępem osób trzecich.

§16 Zasady korzystania i członkostwa w grupie w mediach społecznościowych
lub w komunikatorze, utworzonych przez Sprzedawcę

 1. Klient może korzystać z dostarczonych treści lub dostępu do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatorze (np. Telegram w ramach Klubu Kobiecy Glow UP), utworzonej przez Sprzedawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji grupy w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług online lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu lub komunikatora, w którym grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób niezakłócający korzystanie z grupy przez pozostałych jej użytkowników i uczestniczek Klubu Kobiecy Glow UP, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie grupy,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać, nie udostępniać jakichkolwiek treści, materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków grupy lub jakichkolwiek innych treści, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze utworzonej przez Sprzedawcę,
  4. nie rozpowszechniać, nie udostępniać, nie fotografować, nie ujawniać, nie kopiować jakichkolwiek informacji pozyskanych od Sprzedawcy lub innych uczestników Usług online – w szczególności Klubu Kobiecy Glow UP, które dotyczą sytuacji osobistej uczestników Usług online, sytuacji Sprzedawcy lub wszelkich innych informacji, informacji wrażliwych, informacji osobistych, zdjęć i in., które Klient uzyska w ramach korzystania z Klubu Kobiecy Glow UP
  5. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  6. nie obrażać innych uczestniczek Klubu Kobiecy Glow UP lub członków grupy w mediach społecznościowych i Klient zobowiązuje się odnosić do innych z szacunkiem.
 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Sprzedawcy lub utworzonej przez niego grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 6. W razie korzystania z grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób sprzeczny z niniejszym §15 Regulaminu, Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z grupy bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

§17 Odpowiedzialność

 1. Świadczenie usług online (również w ramach Klubu Kobiecy Glow UP) i sprzedaż oraz udostępnianie przez Sprzedawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Usługodawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, schorzeń lub urazów Klienta.
 2. Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach Produktów i za pośrednictwem Sklepu internetowego (m.in.: bloga), jak również w Newsletterze – są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Sklep internetowy, Produkty i Newsletter nie są źródłem wiedzy medycznej. Sprzedawca dołożyła wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach, Sklepie internetowym i Newsletterze, ale pomimo tego nie ponosi odpowiedzialności za brak ich rezonowania z sytuacją zdrowotną lub życiową Klienta, jak również nie odpowiada za poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia Klienta.
 3. Rekomendujemy konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania Produktów i treści prezentowanych w Newsletterze w ramach Klubu Kobiecy Glow UP i Sklepie internetowym. Instrukcje i porady przedstawione w Produktach, Klubie Kobiecy Glow UP, komunikatorze, Sklepie internetowym i Newsletterze nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i stałą opieką lekarza. Usługodawca zachęca do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
 4. Produkty związane z tematyką zdrowia dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy przed przystąpieniem do korzystania z Produktów ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do podjęcia treningu, stosowania diety lub wykorzystania innych informacji przedstawianych w Produktach, Newsletterze, w ramach Klubu Kobiecy Glow UP lub na Stronie internetowej, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z Usług online. Klienci przyjmują do wiadomości, że korzystanie z Produktów, informacji podanych w Newsletterze w ramach Klubu Kobiecy Glow UP, lub Sklepie internetowym podejmują na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także w każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów są zobowiązani do zaprzestania korzystania z Produktów oraz niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy i lekarza prowadzącego.
 5. Wyniki, informacje, zalecenia i porady demonstrowane w Produktach, Newsletterze, Sklepie internetowym oraz w opisach Produktów przygotowanych przez Sprzedawcę są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów lub wpływu na zdrowie przy określonych w treści zalożeniach. Należy jednak pamiętać, że każdy organizm jest inny, a przedstawione treści odnoszą się do doświadczenia i praktyki Sprzedawcy. Zapoznanie się z informacjami lub Produktami nie stanowią gwarancjai, że każdy Klient osiągnie te same rezultaty. Indywidualne rezultaty mogą̨ się różnić, a w szczególności zależą̨ one od organizmu, stanu zdrowia, przebytych chorób, indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i działań podejmowanych przez Klienta, a także diety i innych czynników życiowych i zdrowotnych, poziomu motywacji, staranności i innych czynników indywidualnych każdego Klienta.
 6. Stosowanie jakiegokolwiek Produktu lub treści mających wpływ na zdrowie, należy w pierwszej kolejności uzyskać porady lekarza, co do możliwości ich stosowania i wpływu na zdrowie.

§18 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem §18 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Z zastrzeżeniem §18 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy (o ile jest dopuszczalne) wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail lakomanawiedze@gmail.com) przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony ze zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w terminie podanym w §17 punkcie 4 powyżej, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie.
 7. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
  2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§19 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług (w szczególności Usług online), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb),
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług online, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę online za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, aby wykonywanie Usługi online rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi online oraz wartości rynkowej Treści cyfrowych dostarczonych w jej wykonywaniu.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
  1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości,
  4. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowej lub Usługi online, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który w okolicznościach wskazanych w §18 ust. 2 lub §18 ust. 4 lit. a – d. powyżej, pobierze plik lub zaloguje się do kursu, spotkania online lub skorzysta z konsultacji online (lub innej Usługi online)mprzed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§20 Prawo rezygnacji z Usług online

 1. Klient może po okresie upływu odstąpienia od Umowy zrezygnować z Usługi online, która nie została w pełni zrealizowana, jednakże opłata za te Usługi zostanie pomniejszona o wartość Usług online, które zostały wykonane na rzecz Klienta i wartość Treści cyfrowych, które zostały Klientowi doręczone (zwłaszcza jeśli spełnione zostały warunki rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy – zgodnie z §17 i §18 Regulaminu). Sprzedawca może również dochodzić od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego).
 2. W przypadku, gdy Klient zawarł umowę, w ramach której dostarczono mu Treści Cyfrowe powiązane z Usługą online, ale Usługa online nie została jeszcze wykonana (np. kurs, mentoring, szkolenie, masterclass, spotkanie online, warsztaty lub inne nie zostały jeszcze przeprowadzone, ale Klient otrzymał już Treści Cyfrowe i mają one odrębną wartość edukacyjną lub szkoleniową) wówczas Klient może odstąpić lub zrezygnować z Usługi online, jeśli nie została w pełni wykonana, ale nie może odstąpić od Umowy na dostarczenie Treści Cyfrowych (jeśli spełnione zostały warunki rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy – zgodnie z §17 i §18 Regulaminu). Wówczas w przypadku odstąpienia od Usługi online, kwota Usługi online zostanie mu zwrócona z jednoczesnym potrąceniem kwoty o wartość rynkową Treści Cyfrowych, które otrzymał.
 3. Prawo rezygnacji nie dotyczy usługi subskrypcyjnej opisanej w §6. Szczegóły prawa rezygnacji z produktu subskrypcyjnego zostały opisane w §6 ust. 20 – 23 Regulaminu.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§21 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient podaje przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę oraz zasady zbierania plików cookies. zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Jeżeli Klient złoży Zamówienie na Produkt związany z uczestnictwem w wydarzeniu prowadzonym online live (np.: kursie, warsztatach, grupowym spotkaniu lub szkoleniu online i in.), Usługodawca informuje, że wydarzenie to może być nagrane w postaci pliku wideo, utrwalającego przebieg wydarzenia, a w szczególności utrwalony zostanie wizerunek i głos jego uczestników (o ile będą mieli włączone kamery oraz mikrofon, a także o ile będą brać czynny udział w wydarzeniu), co wiąże się z ich utrwaleniem i dalszym rozpowszechnianiem m.in.: w celu dalszej sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Biorąc udział w wydarzeniu online Klient zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku w ww. zakresie. Szczegółowe informacje związane z wizerunkiem uczestników wydarzenia będą każdorazowo przekazywane jego uczestnikom, przed jego rozpoczęciem, np. w drodze wiadomości mailowej dotyczącej zasad wydarzenia lub na pierwszym spotkaniu online w ramach wydarzenia oraz jest opisane w Polityce prywatności dostępnej w stopce Sklepu internetowego.

§22 Opinie o Produktach i ich weryfikacja

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom przesyłanie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Sprzedawcy.
 3. Opinie mogą być wystawiane i przesyłane do Sprzedawcy poprzez:
  1. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
  2. Przesłanie wiadomości prywatnej przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub w komunikatorze (np. Messenger, Telegram, Voxer),
  3. Wystawienie opinii przez funkcję dostępną w Koncie Klienta,
 4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio w Sklepie internetowym (np. przy danym Produkcie lub w zakładce albo części „Opinie”, o ile taka zakładka zostanie utworzona).
 5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów u Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 7. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. opublikowanie nadesłanej opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, przed jej opublikowaniem, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych (jeżeli opinia została przesłana za pośrednictwem konta społecznościowego) i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju,
  2. w razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sprzedawcy lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: lakomanawiedze@gmail.com.
 9. Sprzedawca ma możliwość ustosunkowania się do wystawionych opinii i udzielenia publicznie widocznej odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji, gdy opinia jest niejednoznaczna, dwuznaczna, kontrowersyjna lub wymaga doprecyzowania.
 10. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.
 11. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale udostępnia tylko wybrane z nich (nie są udostępniane wszystkie opinie, które otrzymał Sprzedawca).

§23 Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,
  2. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji wraz z potwierdzeniem przelewu, o dokonaniu pełnej płatności za Treść Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jej uruchomienia,
  3. Treść Cyfrowa okaże się niezgodna z umową.
 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: lakomanawiedze@gmail.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§24 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub usługę zgodne z Umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu z Umową.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Złożenie reklamacji jest możliwe na adres pocztowy (adres siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: lakomanawiedze@gmail.com).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§25 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, może on skorzystać m.in. z:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§26 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą podlegają prawu polskiemu.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, wynikających ze zmian przepisów prawa lub prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (zmiany uzasadnione) z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu w drodze wiadomości mailowej, w terminie pozwalającym na zapoznanie się z jego treścią przed jego wejściem w życie.
 7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta czy Ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do zapoznania się – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: : 06.05.2024 r.

Archiwalne wersje regulaminu:
– regulamin obowiązujący do dnia 18.12.2023 r.

– regulamin obowiązujący do dnia 06.05.2024 r.

Pobierz swoje ebooki!

W związku z przeniesieniem platformy Łakomi na wiedzę pobierz wszystkie swoje ebooki do 27.07.2024. W późniejszym terminie pobieranie nie będzie możliwe.