§ 1 Wstępne informacje

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem lakominawiedze.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.
 2. Informacja ta jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej jako: „RODO”)
 3. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest ŁAKOMI NA WIEDZĘ ​- Klaudia Łakoma, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Księginice (55-100), ul. Sportowa 23, NIP 8982252752, REGON 384283724, zwana dalej „Administratorem danych”.
 4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO.
 5. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail: lakomanawiedze@gmail.com lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

§ 2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Administratora danych w celach:
  1. sprzedaży produktów i świadczenia usług oferowanych w sklepie internetowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. zbierania zapisów w celu świadczenia usług, wydarzeń organizowanych przez Administratora stacjonarnie lub online albo w celu zbierania zapisów na indywidualne spotkanie online – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacji zamówień, prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, sesji, medytacji, prowadzenia grupy w social mediach, ustalonym komunikatorze lub wykonywanie innych czynności lub świadczenia usług online na Twoją rzecz, zgodnie z wykupionymi przez Ciebie produktami, usługami lub treściami cyfrowymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. założenia i prowadzenia Twojego Konta Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  5. opublikowania Twojej opinii w Serwisie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. dostarczania Newslettera, zgodnie z umową – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  7. udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną na adres mailowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest podjęcie kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość́ w celu udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu,
  8. wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub produktu i/lub usług, które świadczyłam na Twoją rzecz – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu Administratora danych, którym jest doskonalenie oferty i/lub towaru/produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich,
  9. rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrzenie otrzymanej przez Administratora reklamacji i ustosunkowanie się do roszczeń, administracji podatkowo – księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  10. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub prowadzenia postępowania windykacyjnego, jeżeli nastąpi sytuacja, w której Administrator danych będzie do takich działań uprawniony – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Twoje dane mogą̨ być przetwarzane również w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych i prowadzenie zestawień, analiz i statystyk – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu wewnętrznych zestawień i statystyk swoich klientów i wykonanych zleceń przez Administratora danych.

§3 Kategorie przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dokonujących za pośrednictwem sklepu internetowego czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w szczególności będących klientami Sklepu internetowego.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe, tj.:
  1. dane identyfikujące osobę w tym: imię, nazwisko, pseudonim lub nick z mediów społecznościowych,
  2. dane adresowe i teleadresowe w tym: adres rozliczeniowy, adres zamieszkania,
  3. numer telefonu i adres e-mail,
  4. numer rachunku bankowego lub karty płatniczej (o ile płatność kartą jest możliwa w Sklepie internetowym),
  5. wizerunek i głos uczestnika kursu, szkolenia, warsztatów lub innych równoważnych usług (o ile zostaną one utrwalone na nagraniu wideo utrwalającego przebieg tego spotkania). Podstawą przetwarzania wizerunku i głosu jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP, które również będę przetwarzała w celu realizacji umowy.
 4. W przypadku przetwarzania danych wskazanych w formularzu kontaktowym lub formularzu zapisów, Administrator przetwarza również dane udostępnione w treści danego formularza.

§4 Źródło pochodzenia danych

 1. Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dane dotyczą̨, m.in.: poprzez:
  1. wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  2. zawarcie umowy z Administratorem danych,
  3. zapis do Newslettera,
  4. rejestracja konta klienta w Serwisie,
  5. pozostawienie opinii,
  6. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  7. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usług lub dostarczenia zakupionych produktów na Twoją rzecz, jak również niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

§5 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych:
  1. dla celów realizacji umowy i świadczenia usług – przez okres trwania umowy, dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych,
  2. dla celów wysyłki newslettera – do momentu rozwiązania umowy o dostarczanie newslettera,
  3. dla celów udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną w drodze wiadomości mailowej – do momentu zakończenia wymiany korespondencji między stronami lub zakończenia podjętej na podstawie wiadomości współpracy,
  4. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Administratora – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
  5. dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą̨ być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
  6. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  7. do celów archiwalnych i księgowych – po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują̨ krótszy okres.
 2. Dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§6 Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora danych mogą mieć w szczególności jego pracownicy, współpracownicy i podmioty działające na zlecenie Administratora biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, a także podmioty realizujące dla Administratora, zadania związane np. z:
  1. hostingiem strony www,
  2. prowadzeniem serwisu i utrzymaniem systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji funkcjonalności dostępnych w serwisie, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.,
  3. prowadzeniem obsługi księgowej,
  4. prowadzeniem obsługi biurowej,
  5. świadczeniem usług płatniczych,
  6. świadczeniem usług analitycznych, informatycznych, prawnych itp.
 2. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym),
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
  4. do przenoszenia danych (nie dotyczy danych, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać́ na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora),
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wszystkie wymienione wyżej uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się̨ z Administratorem pod adresem mailowym: lakomanawiedze@gmail.com

§8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

§9 Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§10 Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Gromadzę i przetwarzam tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy sprzedaży lub świadczenia usług musisz wyrazić oddzielną zgodę.

§11 Wizerunek uczestników Kursów

Jeżeli kupisz w Sklepie internetowym produkt lub usługę związane z uczestnictwem w wydarzeniu prowadzonym online (np.: kursie, warsztatach, grupowym spotkaniu lub szkoleniu online i in.), informuję, że wydarzenie to może być nagrane w postaci pliku wideo, utrwalającego przebieg wydarzenia, a w szczególności utrwalony zostanie wizerunek i głos jego uczestników (o ile będą mieli włączone kamery oraz mikrofon, a także o ile będą brać czynny udział w wydarzeniu), co wiąże się z ich utrwaleniem i dalszym rozpowszechnianiem m.in.: w celu dalszej sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.lakominawiedze.pl. Biorąc udział w wydarzeniu online zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku w ww. zakresie. Szczegółowe informacje związane z wizerunkiem uczestników wydarzenia będą każdorazowo przekazywane jego uczestnikom, przed jego rozpoczęciem, np. w drodze wiadomości mailowej dotyczącej zasad wydarzenia lub na pierwszym spotkaniu online w ramach wydarzenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.
 2. We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności, a także ze wszystkimi pytaniami związanymi z danymi osobowymi prosimy o kontakt elektroniczny na adres lakomanawiedze@gmail.com